Privatumo politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.Ši Paslaugų svetainės privatumo politika yra informacinė, tai reiškia, kad ji nėra svetainės naudotojo prievolių šaltinis. Privatumo politika daugiausia nustato taisykles, reglamentuojančias asmens duomenų tvarkymą svetainės valdytojo, įskaitant duomenų tvarkymo pagrindus, tikslus ir taikymo sritį, taip pat duomenų subjektų teises ir informaciją apie slapukų ir analizės priemonių naudojimą Interneto svetainė.

1.2.Tinklavietėje surinktų asmens duomenų bendravaldytojai www.autodna.lt yra "AUTODNA SPÓŁKA Z ORGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" (LLC) Lodzėje (registruotos buveinės adresas ir tarnyba: Šv. Obywatelska 128/152, 94-104, Lodzė), įregistruotas Nacionalinio teismo registro (KRS) verslininkai, kuriuos kontroliuoja Lodz-Śródmieście apygardos teismas, 20-asis nacionalinio teismo registro komercinis skyrius KRS Nr. 0000349742, pradinis kapitalas: 50 000 PLN, NIP (mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris): 5492391545, REGON ( Nacionalinis verslo registro numeris): 121164104, el. Pašto adresas: kontakt@autodna.pl susisiekite su telefono numeriu: 48223500128 ir UAB "Autodna LT" įm. kodas 304761988; Architektų; 56-51 Vilnius; Lietuva; elektroninio pašto adresas: kiti@autodna.lt, oliau vadinama "kontrolierius" arba "bendravaldytojas".

1.3.Asmens duomenis tinklalapyje tvarko kontrolierius, vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, ypač 2016 m. Balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos dėl asmens duomenų tvarkymą ir laisvą tokių duomenų judėjimą ir panaikinantį Direktyvą 95/46 / EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau - GDPR) arba BVP reglamentą. Oficialus GDPR tekstas: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4.Svetainės naudojimas, įskaitant sutarties sudarymą, yra savanoriškas. Panašiai, interneto svetainės naudotojo ar Kliento asmens duomenys, susiję su Svetainės naudojimu, yra savanoriški, atsižvelgiant į dvi išimtis: 1) sudarant sutartis su kontrolieriaus - nesuteiktos asmens duomenų, reikalingų įrašyti į internetinę paslaugų sutartį su kontroliuojančiajai organizacijai ir jos vykdymu, atsižvelgiant į Taisyklių nustatytus atvejus ir taikymo sritį, taip pat į Tinklalapio taisykles ir šioje privatumo politiką, neįtraukia aukščiau nurodyto įrašo; anksčiau minėtame įvykyje asmens duomenų pateikimas yra sutartinis reikalavimas, kurį bet kuris duomenų subjektas, norintis sudaryti su kontrolieriaus sutartį, privalo įvykdyti, pateikdamas reikiamus duomenis; kiekvieną kartą informacijos, reikalingos jame įrašyti, apimtis yra iš anksto nustatyta Paslaugų tinklalapyje ir Paslaugų svetainės taisyklėse; (2) kontrolieriaus įstatymais numatytus įpareigojimus - asmens duomenų teikimas yra įstatyminis reikalavimas pagal visuotinai taikomus teisės aktus, kontroliuotojui įpareigojant tvarkyti asmens duomenis (pvz., Fiskalinių ar sąskaitų apskaitos tikslams), nesugebėjimas pateikti tas pats, kad kontrolierius neįvykdė minėto įsipareigojimo.

1.5.Kontrolierius vykdo deramą patikrinimą duomenų subjektų, kurių asmens duomenys yra tvarkomi, interesų apsaugai, būtent yra atsakingi už tai, kad jie surinko šiuos duomenis: 1) tvarkomi pagal įstatymus; (2), surinkta konkrečiais teisėtais tikslais, tačiau tolesnė neapdraudžiama; (3) iš esmės tikslūs ir tinkami jų perdirbimo tikslais; (4) saugomi forma, leidžianti identifikuoti jų atitinkamą dalyką, tačiau ne ilgiau, nei būtina perdirbimui; (5) tvarkomi taip, kad būtų užtikrintas jų tinkamas saugumas, įskaitant apsaugą nuo uždrausto ar neteisėto duomenų tvarkymo, ar atsitiktiniai nuostoliai, sugadinimas ar sunaikinimas, naudojant tinkamas technines ar organizacines priemones.

1.6.Atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, apimtį, kontekstą ir tikslus bei fizinių asmenų teisių ar laisvių pažeidimo riziką, esant skirtingam tikimybės ir pavojingumo laipsniui, kontrolierius nustato tinkamas technines ir organizacines priemones, skirtas kad būtų laikomasi šio reglamento ir būtų įrodyta. Jei reikia, nurodytos priemonės yra peržiūrimos ir atnaujinamos. Kontrolierius imasi techninių priemonių, leidžiančių neįgaliotiems asmenims gauti ar keisti asmens duomenis, siunčiamus elektroniniu būdu.

1.7.Bet kokie žodžiai, išraiškos ir sutrumpinimai, išdėstyti šioje privatumo politikoje, pradedant didžiosiomis raidėmis (pvz., Paslaugų teikėja, paslaugų teikimo tinklalapis, internetinė tarnyba), turėtų būti aiškinami taip, kaip apibrėžta interneto paslaugų taisyklėse, pateiktose interneto paslaugų tinklalapiuose.

2. DUOMENŲ APDOROJIMO TEISINGUMAS

2.1.Kontrolieriui leidžiama tvarkyti asmens duomenis, kai - ir tam tikru mastu - tenkinama bent viena iš žemiau išvardytų sąlygų: (1) duomenų subjektas sutiko tvarkyti savo asmens duomenis vienam ar keliems konkretiems tikslams: (2) apdorojimas yra būtinas sutarties įvykdymui, kurio šalis yra duomenų subjektas arba kokių veiksmų reikia imtis kaip to reikalauja duomenų subjektas prieš jį įvedus; (3) tvarkymas yra būtinas, kad kontrolierius įvykdytų jai privalomą teisinę prievolę; arba (4) tvarkymas yra būtinas tikslams, atsiradusiems dėl kontroliuojančiojo asmens ar trečiosios šalies teisėtų interesų, išskyrus tuos atvejus, kai duomenų subjekto interesai ar pagrindinės teisės ir laisvės, kuriems reikalinga asmens duomenų apsauga, yra viršesnės, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas.

2.2.Kiekvieną kartą, kai kontrolierius tvarko asmens duomenis, reikalaujama bent vieno iš p. 2.1 aukščiau. Kontrolės tarnybos interneto paslaugų vartotojų tinklalapių asmens duomenų tvarkymo konkretus pagrindas yra nurodytas vėlesniame privatumo politikos skyriuje, atsižvelgiant į kiekvieną konkretų tikslą, pagal kurį kontrolierius tvarko tokius duomenis.

3. SVETAINĖS DUOMENŲ APDOROJIMO TIKSLAS, PAGRINDAS, TERMINAS IR TAIKYMO SRITIS

3.1.Kiekvieną kartą, valdytojo tvarkomų asmens duomenų tikslas, pagrindas, terminas, taikymo sritis ir gavėjai yra susiję su veiksmais, kurių imasi tam tikras Paslaugų svetainės naudotojas arba Klientas.

3.2.Kontrolierius gali tvarkyti asmens duomenis Paslaugų tinklalapyje toliau išvardytais tikslais toliau išvardytais tikslais, laikydamasis šių terminų ir šiose srityse:

Duomenų apdorojimo tikslas
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas ir duomenų saugojimo terminas
Apdorotų duomenų apimtis
Prieš sudarant tokias sutartis, atlikus internetinę paslaugų sutartį arba atlikdami veiksmus, kurių reikalauja duomenų subjektas.
GDPR, Art. 6 sek. 1 L. b (sutarties vykdymas)

Duomenys saugomi tiek laiko, kiek tai reikalinga sutarties įvykdymui, nutraukimui ar kitokiam galiojimo laikui.
Didžiausia apimtis: pilnas pavadinimas, elektroninio pašto adresas, IP adresas, kontaktinio telefono numeris, pristatymo adresas, pagrindinė verslo vieta / registruotos buveinės adresas (gatvė, gatvės numeris, numerio numeris, pašto kodas, miestas, šalis), juridinis įmonės pavadinimas ir mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris (NIP) paslaugos vartotojo arba kliento.
Tiesioginė rinkodara
GDPR, Art. 6 sek. 1 L. f (teisėtas valdytojo interesas)

Duomenys saugomi visą duomenų valdytojo teisėto intereso trukmę, tačiau ne ilgiau nei terminui, per kurį pretenzijos duomenų subjektui dėl kontrolieriaus ekonominės operacijos yra ribotos. Nurodytą senaties terminą nustato teisės aktai, būtent Civilinis kodeksas (pagrindinis reikalavimų, susijusių su ekonomine operacija, trukmė yra treji metai, senaties terminas).
Kontrolierius negali apdoroti duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais, jei duomenų subjektas iš esmės prieštarauja.
Pilnas vardas, telefono numeris, el. Pašto adresas.
Rinkodara
GDPR, Art. 6 sek. 1 L. a (sutikimas)

Duomenys saugomi tol, kol duomenų subjektas atsisako savo sutikimo toliau tvarkyti jo duomenis šiuo tikslu.
Pilnas vardas, telefono numeris, el. Pašto adresas.
Sąskaitos buhalterija
GDPR, Art. 6 sek. 1 L. c, kartu su 2018 m. Sausio 30 d. Apskaitos aktu, Art. 74 sek. 2 (2018 m. Įstatymų leidinys, 395 antraštė)

Duomenys saugomi įstatymų nustatytą laikotarpį, atsižvelgiant į teisinę prievolę saugoti sąskaitų knygas, kurioms taikomas duomenų valdytojo (5 metai nuo metų, einančių po finansinių metų, su kuriais susiję duomenys, pradžia).
Pilnas vardas, gyvenamoji vieta / pagrindinė verslo vieta / registruotoji būstinė, juridinio asmens pavadinimas ir mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris (NIP), esantis paslaugos vartotojo ar kliento.
Nustatyti, vykdyti arba ginti pretenzijas, kurias gali nustatyti kontrolierius
GDPR, Art. 6 sek. 1 L. f

Duomenys saugomi kontroliuojančio asmens teisėto intereso trukmei, tačiau ne ilgiau nei terminui dėl duomenų subjekto pretenzijų, susijusių su kontrolieriaus ekonomine operacija. Nurodytą senaties terminą nustato teisės aktai, būtent Civilinis kodeksas (pagrindinis reikalavimų, susijusių su ekonomine operacija, trukmė yra treji metai, senaties terminas).
Pavadinimas, kontaktinis telefono numeris, el. Pašto adresas, pristatymo adresas (gatvė, gatvės numeris, numerio numeris, pašto indeksas, miestas, šalis), gyvenamosios vietos adresas / pagrindinė verslo vieta / registruotoji buveinė.

Jei Paslaugų vartotojai ar Klientai nėra vartotojai, Valdytojas gali papildomai apdoroti Paslaugų vartotojo ar Kliento teisinį įmonės pavadinimą ir mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį (NIP).

4. SVETAINĖS DUOMENŲ GAVĖJAI

4.1.Siekiant tinkamai eksploatuoti Paslaugų svetainę, įskaitant tinkamą kontrolieriaus teikiamą internetinę paslaugą, labai svarbu, kad kontrolierius pasinaudotų išorės rangovų paslaugomis (pvz., Programinės įrangos tiekėja). Kontrolierius naudojasi tik tokiais perdirbėjais teikiamomis paslaugomis, kurios suteikia pakankamas garantijas dėl tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, reikalingų GDPR reikalavimams patenkinti, ir tinkamų duomenų subjektų teisių apsaugai.

4.2.Kontrolierius neperduoda asmens duomenų visais atvejais arba visiems gavėjams ar gavėjų kategorijoms, nurodytoms privatumo politikoje, perduodamas tą patį tik tada, kai tai būtina konkrečiam duomenų tvarkymo tikslui, tik tiek, kiek to reikalaujama.

4.3.Kontrolierius gali perduoti asmens duomenis trečiajai šaliai; tokiu atveju kontrolierius užtikrina, kad tokia šalis gavėja turi užtikrinti, kad GDPR garantuotų fizinių asmenų apsaugos lygis neturėtų būti pažeistas ir duomenų subjektas turėtų turėti galimybę gauti jo asmens duomenų kopija. Kontrolierius perduoda tik surinktus asmens duomenis, jei tai būtina tam tikram tikslui apdoroti, tik tiek, kiek to reikalauja, laikantis šioje privatumo politikoje nustatytų sąlygų.

4.4.Paslaugų svetainės Vartotojai ir Klientai asmeniniai duomenys gali būti perduodami toliau nurodytiems gavėjams ar gavėjų kategorijoms:

a.Elektroniniai arba kortelių mokėjimo operatoriai - Klientui, kuris elektroninės ar kortelės mokėjimus atlieka Paslaugų tinklalapyje, Kontrolierius savo asmens duomenis renka pasirinktam operatoriui, kuris tvarko tokius mokėjimus svetainėje, kaip užsakė kontrolierius, tiek, kiek reikia, kad būtų galima tvarkyti tokį Kliento mokėjimą (-us).

b.Nuomonių apklausos klausimyno sistemos teikėjas - jei Klientas sutiko pareikšti savo nuomonę dėl sudarytos pardavimo sutarties, kontroliuotojas savo surinktais asmens duomenimis gali gauti pasirinktą nuomonės apklausos klausimyno sistemos teikėją, kad gautų nuomonės apklausos tikslais susijęs su Pardavimų sutartimis, sudarytomis Tinklalapyje, kaip užsakė Kontrolierius, tiek, kiek tai būtina, kad Klientas pateiktų savo nuomonę naudodamasi nuomonių apklausos klausimynų sistema.

c.Paslaugų teikėjas tiekia kontrolieriui techninius, informacinius ir organizacinius sprendimus, leidžiančius pastarajam vykdyti ekonominę veiklą, įskaitant interneto svetainę ir internetines paslaugas, teikiamas naudojant šias priemones (visų pirma, svetainės programinės įrangos tiekėjas, el. Pašto adresas ir prieglobos paslaugų teikėjas bei valdytojo verslo valdymas ir techninio palaikymo programinės įrangos tiekėjas) - Kontrolierius savo klientams surinktais asmens duomenimis tampa prieinamas pasirinktam tiekėjui / tiekėjui, kaip užsakė kontrolierius, tik tuo atveju, jei to reikia konkrečiam perdirbimo tikslui, tik tiek, kiek to reikalauja , vadovaudamiesi čia pateikta privatumo politika.

d.Buhalterinės apskaitos, teisinės ir konsultacinės paslaugos teikėjas, pasiūlęs valdytojo buhalterinę, teisinę ir konsultacinę pagalbą (visų pirma - apskaitos tarnybą, advokatų kontorą ar skolų išieškojimo agentūrą), - kontrolierius savo klientams surenka asmens duomenis tam tikram paslaugų teikėjui, kaip kontrolieriaus pavedimu, tik tuo atveju, jei tai reikalinga konkrečiam duomenų tvarkymo tikslui, tik tiek, kiek tai reikalinga, laikantis šioje direktyvoje nustatytos privatumo politikos.

e.Bendradarbiavimo subjektai ir partneriai, leidyba, reklama ar naudojimasis kontrolieriaus paslaugomis jų interneto svetainėse, interneto tinklalapiuose ar jų paslaugose - kontrolierius leidžia surinktus kliento asmens duomenis naudotis tik tam, kad įvykdytų įsipareigojimus pagal civilinės teisės sutartis pateko į.

f.Subjektai, turintys kapitalo arba asmeninius ryšius su kontrolieriaus, tikslams, nurodytiems šioje privatumo politikoje.

g.Kiti subjektai, esant reikalui, turi būti anoniminiai duomenys, t. Y. Tokie duomenys neturi identifikuoti jokio konkretaus paslaugos vartotojo ar kliento.

h.Valstybės įstaigos ar organizacijos, siekdamos kovoti su teisės pažeidimais, sukčiavimu ir piktnaudžiavimu.

i.Jei visiškai arba iš dalies restruktūrizuojamas ar parduodamas verslas ir visiškai arba iš dalies perduodamas turtas naujam savininkui, Paslaugų vartotojų ar Klientų asmens duomenys gali būti perduodami Pirkėjui, siekiant užtikrinti nuolatinį kontrolieriaus paslaugų teikimą.

5. SVETAINĖ PROFILIZAVIMAS

5.1.GDPR nustato, kad kontrolierius privalo pranešti apie automatinį individualų sprendimų priėmimą, įskaitant profilių sudarymą, kaip nurodyta minėtame reglamente, str. 22 sek. 1 ir 4 dalis, taip pat - bent tokiais atvejais - teikti esminę informaciją apie tokių sprendimų priėmimo principus ir tokio duomenų tvarkymo svarbą bei padarinius duomenų subjektui. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, kontrolierius praneša apie galimą privatumo politikos šio profilio aprašymą.

5.2.Tinklalapyje valdytojas gali naudoti profilių rinkimą tiesioginės rinkodaros tikslais, tačiau jo pagrindu priimami sprendimai netaikomi sudarant internetinės paslaugos sutartį arba atsisakymą leisti tą patį arba galimybę pasinaudoti interneto paslaugos. Tinklalapio profilių naudojimas gali sukelti, pvz., Asmeniui nuolaida, siunčiant jam nuolaidų kodą, primenantį apie nebaigtus apsipirkimus, siunčiant pasiūlymą dėl produkto, kuris gali atitikti asmens interesus ar nuostatas , arba siūlant geresnes sąlygas negu svetainės standartinio pasiūlymo sąlygos. Nepaisant profiliavimo, tai yra ypatingas asmuo, kuris nusprendžia, ar pasinaudoti suteikta nuolaida ar geresnėmis sąlygomis ir įsigyti svetainę.

5.3.Tinklalapio profiliavimas yra automatizuota konkretaus asmens elgsenos analizė ar prognozė jos puslapiuose, pvz., pridedant tam tikrą prekę į krepšelį, naršydami konkretų produkto puslapį arba išanalizuodami anksčiau egzistuojančią internetinių operacijų istoriją. Toks profiliavimas priklauso nuo asmens duomenų, kuriuos turi kontroliuojantis asmuo, kad pastarasis galėtų toliau nusiųsti jam, pavyzdžiui, nuolaidų kodą.

5.4.Duomenų subjektas turi teisę netaikyti sprendimo, kuris grindžiamas tik automatizuotu apdorojimu, įskaitant profilių sudarymą, kuris sukelia su juo susijusių teisinių pasekmių arba daro jam tokį patį poveikį.

6. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

6.1.Teisė susipažinti su duomenimis, taisyti, apriboti duomenų tvarkymą, ištrynimą ar perkeliamumą - duomenų subjektas turi teisę gauti kontrolieriui prieigą prie jo asmens duomenų, taip pat teisę į ištaisymą, ištrynimą ("teisė būti pamiršta ") arba apriboti jo tvarkymą, taip pat teisę prieštarauti jam tvarkyti asmens duomenims ir perduoti šiuos duomenis. Konkrečios minėtų teisių įgyvendinimo sąlygos išdėstytos GDPR, Art. 15-21.

6.2.Teisė atsisakyti sutikimo bet kuriuo metu - duomenų subjektas, kurio duomenis kontroliuoja kontrolierius, remdamasis jo sutikimu (pagal GDPR, 6 straipsnio 1 dalies L. a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą ) turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Patvirtinimo atšaukimas neturi įtakos sutikimo teisėtumui prieš priimant sutikimą.

6.3.Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai - duomenų subjektui, kurio duomenis tvarko kontrolierius, turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai režimu ir forma, kaip nurodyta GDPR ir Lenkijos teisės aktuose, konkrečiai Asmens duomenų apsaugos įstatymas. Lenkijoje priežiūros institucija yra asmens duomenų apsaugos generalinis inspektorius.

6.4.Teisė pareikšti prieštaravimus - duomenų subjektas bet kuriuo metu dėl savo ar jos konkrečios situacijos priežasčių turi teisę bet kuriuo metu prieštarauti asmens duomenims, susijusiems su juo, tvarkymu, kuris grindžiamas Sutarties 5 str. 6 sek. 1 L. e (viešasis interesas ar užduotys) arba f (teisėto duomenų valdytojo interesai), įskaitant profilių sudarymą remiantis šiomis nuostatomis. Kontrolierius nebereikia tvarkyti asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai kontrolierius įrodo privalomus teisėtus duomenų tvarkymo pagrindus, kurie viršija duomenų subjekto interesus, teises ir laisves arba teisinių reikalavimų įkūrimą, vykdymą ar gynimą.

6.5.Teisė prieštarauti tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais - tais atvejais, kai asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų subjektas bet kuriuo metu gali prieštarauti dėl jo tvarkomų su juo susijusių asmens duomenų tvarkymui tokiai rinkodarai, įskaitant profilių sudarymą kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

6.6.Naudodamiesi šioje privatumo politikos nuostatose nurodytomis teisėmis, suinteresuotieji asmenys gali susisiekti su kontrolieriu, raštu arba elektroniniu paštu nusiųsdami atitinkamą pranešimą kontroliuojančiojo adresu, kaip nurodyta pirmiau, arba naudodamiesi turima forma Paslaugos svetainėje.

7. SLAPUKAI, OPERACIJŲ IR ANALIZĖS DUOMENYS

7.1.Slapukai - tai nedideli duomenys teksto failo formatu, kuriuos siunčia serveris ir vartotojo kompiuteryje saugo vartotojo naršyklė, kai vartotojas naršo (pvz., Kompiuterio / nešiojamojo kompiuterio kietajame diske arba išmaniajame telefone SD kortelėje - priklausomai nuo to, kuris įrenginys mūsų svetainės lankytojas naudoja). Išsami informacija apie slapukus, taip pat jų istoriją, inter alia:http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

7.2.Kontrolierius gali apdoroti slapukuose esančius duomenis, kai lankytojai naršo svetainę šiais tikslais:

a.identifikuoti ir rodyti Paslaugų vartotojus, prisijungusius svetainėje;

b.saugoti duomenis iš užpildytų formų, klausimynų arba interneto svetainių registravimo duomenų;

c.tinklalapio turinio derinimas, kad jis atitiktų paslaugų vartotojo nuostatas (pvz., atsižvelgiant į spalvas, šrifto dydį, puslapio išdėstymą) ir svetainės naudojimo optimizavimą;

d.išlaikyti anoniminę statistiką, atspindinčią svetainių naudojimo formas;

e.pakartotinė rinkodara, ty tyrimas svetainės lankytojų elgsenos charakteristikų per anoniminę jų veiksmų analizę (pvz., pakartotiniai apsilankymai konkrečiuose puslapiuose, raktiniai žodžiai ir tt), siekiant sukurti jų profilius ir pateikti jiems skelbimus, atitinkančius jų prognozuojamus interesus, įskaitant, kai jie lankotės kitose "Googles Inc." ir "Facebook Ireland Ltd." reklamos tinklo svetainėse.

7.3.Kaip standartas, dauguma rinkoje prieinamų interneto naršyklių pagal nutylėjimą priima slapukų saugyklą. Kiekvienas vartotojas gali nustatyti slapukų naudojimo sąlygas naudodami savo interneto naršyklės nustatymus, o tai reiškia, kad slapukų saugojimo parinktis gali būti iš dalies ribojama (pvz., Laikinai) arba visiškai išjungta; pastaruoju atveju tai gali paveikti tam tikras Svetainės funkcijas.

7.4.Tinklalapio naršyklės nustatymai, susiję su slapukais, yra svarbūs mūsų sutikimo slapukų naudojimui mūsų interneto svetainėje - pagal taisykles, kad sutikimas taip pat gali būti suteiktas per interneto naršyklės nustatymus. Vartotojai, kurie atsisako suteikti slapuko sutikimą, atitinkamai pakeičia savo naršyklės nustatymus, susijusius su slapukais.

7.5.Išsami informacija apie tai, kaip pakeisti naršyklės slapukų nustatymus ir vieno puslapio pašalinimo slapukus populiariausių interneto naršyklių, yra naršyklės palaikymo skyriuje arba žemiau nurodytose svetainėse (tiesiog spustelėkite atitinkamą nuorodą):

7.6.Paslaugų tinklalapyje valdytojas gali naudoti "Google Inc." teikiamas "Google Analytics" ir "Universal Analytics" paslaugas (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV), taip pat "Facebook Ireland Limited" (4 Grand Kanalo skveras, Didžiojo kanalo uostas, Dublinas 2, Airija) ir Hotjar Limited (2 lygis, St Julian's Business Center, 3, Elia Zammit gatvė, St Julian's STJ 1000, Malta). Aukščiau paminėtos paslaugos padeda valdytojui analizuoti svetainės srautą. Surinkti duomenys tvarkomi kaip anonimiškai naudojamų nuorodų tarnybų dalis (tai yra vadinamieji veiklos duomenys, dėl kurių asmens tapatybė neįmanoma), siekiant sukurti statistiką, naudingą svetainės administravimui. Šie duomenys yra bendri ir anonimiški, t. Y. Neturintys jokios svetainės lankytojo identifikavimo charakteristikos (asmens duomenys). Kontrolierius naudojasi minėtomis Svetainės teikiamomis paslaugomis, kad surinktų šiuos duomenis kaip šaltinius ir žiniasklaidą, reikalaujančius lankyti svetainę, taip pat gauti informaciją apie jų elgesį svetainėje, įrenginiuose ir naršyklėse, iš kurių jie lankosi, jų IP ir domeną , geografiniai ir demografiniai duomenys (amžius, lytis) ir jų interesai.

7.7.Kiekvienas gali lengvai atsisakyti "Google Analytics" informacijos skleidimo apie savo veiklą svetainėje. Jei norite tai padaryti, turėtų būti įdiegta naršyklės programa, kurią "Google Inc." pateikė https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1.Paslaugų svetainėje gali būti nuorodos į kitas svetaines. Kontrolierius skatina lankytojus eiti į tokias kitas svetaines, kad galėtų perskaityti savo privatumo politiką. Ši privatumo politika taikoma tik valdytojo tinklalapiui.

Informuojame, kad ši svetainė naudoja slapukus, kad galėtumėte naudotis mūsų paslaugomis, o mes pateikti optimizuotą turinį ir pritaikyti tinklalapį pagal jūsų poreikius. Galite tvarkyti slapukus pakeisdami naršyklės nustatymus. Jei ir toliau naudosite mūsų tinklalapį nekeisdami savo naršyklės nustatymų, reiškia sutinkate, kad naudosime slapukus. Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje skiltyje privatumo politika.