Privatumo politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.Privatumo politikoje išdėstytos taisyklės, kurių privalo laikytis Bendri duomenų valdytojai (žr. 1.2 punktą) tvarkydami asmens duomenis, kad suteiktų paslaugą autodna.lt svetainėje (toliau – Svetainė). Privatumo politikoje nustatomas asmens duomenų tvarkymo pagrindas, tikslai ir apimtis, taip pat asmenų, kurių asmens duomenys yra tvarkomi, teisės. Joje taip pat nustatomas slapukų ir analitinių įrankių naudojimas Svetainėje.

1.2.Svetainėje surinktų asmens duomenų Bendri valdytojai yra: UAB „Autodna LT“, juridinio asmens kodas 304761988, registruotos buveinės adresas Architektų g. 56-101, Vilnius, Lietuva, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota bendrovė, ir „AUTODNA Sp. z o.o. [Ltd.]“, juridinio asmens kodas 121164104, registruotos buveinės adresas Obywatelska g. 128/152, Lodzė (94 104), Łódź Śródmieście miesto apylinkės teisme Lodzėje, 20-asis Nacionalinio teismų registro skyrius, įregistruota bendrovė (toliau – Bendri valdytojai).

1.3.Asmens duomenis Svetainėje Bendri valdytojai tvarko vadovaudamiesi įstatymų nuostatomis ir ypač 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), toliau – BDAR arba Reglamentas. Su visu BDAR tekstu susipažinti galite adresu eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=celex%3A32016R0679.

1.4.Svetainės naudojimas, įskaitant sutarčių sudarymą, yra savanoriškas. Tai reiškia, kad Svetaine besinaudojantis duomenų subjektas savo asmens duomenis taip pat pateikia savanoriškai, išskyrus, kai (1) sudaroma sutartis su Bendrais valdytojais. Jei reikalingi asmens duomenys nepateikiami, kaip nustatyta Svetainės taisyklėse, Sąlygose ir Privatumo politikoje, tuomet su Bendrais valdytojais nebus galima sudaryti sutarties dėl elektroninių paslaugų teikimo. Šiuo atveju asmens duomenų pateikimas yra privalomas pagal įstatymą ir būtinas norint sudaryti sutartį su Bendrais valdytojais. Duomenų, kurių reikia sutarčiai sudaryti, apimtis kiekvienu atveju yra nurodyta Svetainėje ir Sąlygose; (2) įstatyminėse Bendrų valdytojų prievolėse. Asmens duomenų teikimas yra bendrojoje teisėje įtvirtinta įstatyminė prievolė, įpareigojanti Bendrus valdytojus tvarkyti asmens duomenis tokiems tikslams, kaip antai mokestinė ir finansinė atskaitomybė. Neturėdami šių duomenų, Bendri valdytojai negalėtų vykdyti šių prievolių.

1.5.Bendri valdytojai įsipareigoja dėti visas pastangas, kad apsaugotų asmenų, kurių asmens duomenis tvarko, interesus. Bendri valdytojai atsako ir garantuoja, kad Bendrų valdytojų surinkti asmens duomenys: (1) bus tvarkomi pagal įstatymus; (2) renkami nustatytiems ir teisėtiems tikslams ir nebus tvarkomi jokiems kitiems tikslams; (3) bus teisingi ir tinkami tikslui, kuriam buvo surinkti; (4) saugojami tokiu būdu, kad būtų neįmanoma nustatyti asmens, kuriam asmens duomenys priklauso, tapatybės, ir ne ilgesniam laikotarpiui nei reikalinga tvarkymo tikslui; (5) bus tvarkomi naudojant tinkamas technines ar organizacines priemones tokiu būdu, kad būtų garantuotas tinkamas asmens duomenų naudojimas, įskaitant apsaugą nuo neteisėto tvarkymo, netyčinio praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo.

1.6.Įvertinę tvarkymo pobūdį, apimtį, kontekstą ir priežastis, taip pat fizinių asmenų teisių ir laisvių pažeidimo riziką, Bendri valdytojai taiko tinkamas technines ar organizacines priemones, kad garantuotų asmens duomenų tvarkymą pagal Privatumo politiką. Privatumo politika pagal poreikį peržiūrima ir atnaujinama. Bendri valdytojai taiko technines priemones, kad apsaugotų elektroninėmis priemonėmis perduodamus asmens duomenis nuo perėmimo ir pakeitimo.

1.7.Visi didžiąja raide Privatumo politikoje vartojami žodžiai, sąvokos ir akronimai (pvz., Paslaugų teikėjas, Svetainė, Elektroninė paslauga) vartojami tokia reikšme, kokia jiems suteikta Svetainėje pateiktose Sąlygose.

1.8.Kiekvieną kartą duomenų subjektui prisijungus prie Svetainės arba pasinaudojus Bendrų valdytojų teikiamomis Elektroninėmis paslaugomis, duomenų subjektas sutinka laikytis Privatumo politikos sąlygų.

2. DUOMENŲ TVARKYMAS: TEISINIS PAGRINDAS

2.1.Bendri valdytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tais atvejais, kai (ir tiek, kiek) tenkinama bent viena iš šių sąlygų: (1) duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo / jos asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais; (2) tvarkymas yra būtinas siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį; (3) tvarkymas yra būtinas, kad būtų įvykdyta Bendriems valdytojams taikoma teisinė prievolė; (4) tvarkymas yra būtinas siekiant teisėtų Bendrų valdytojų arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas.

2.2.Bet kuriuo atveju Bendrų valdytojų vykdomas asmens duomenų tvarkymas atliekamas tik tuo atveju, jei tenkinamas bent vienas duomenų tvarkymo pagrindas, nurodytas Privatumo politikos 2.1 punkte. Konkretūs duomenų subjektų ir Svetainės klientų asmens duomenų tvarkymo pagrindai, kuriais vadovaujasi Bendri valdytojai, yra išvardyti tolesniame Privatumo politikos skyriuje, susijusiame su konkrečia priežastimi, kodėl Bendri valdytojai tvarko asmens duomenis.

3. DUOMENŲ TVARKYMO SVETAINĖJE TIKSLAS, PAGRINDAS, TRUKMĖ IR APIMTIS

3.1.Kiekvienu atveju duomenų tvarkymo tikslas, pagrindas, trukmė ir apimtis, taip pat Bendrų valdytojų tvarkomų duomenų gavėjai priklauso nuo veiklos, kuria užsiima duomenų subjektas, naudodamasis Svetaine.

3.2.Bendri valdytojai gali tvarkyti asmens duomenis Svetainėje toliau nurodytiems tikslams ir nurodytais pagrindais, nurodytą laiką ir nurodyta apimtimi:

Duomenų tvarkymo tikslas
Teisinis tvarkymo pagrindas ir asmens duomenų saugojimo trukmė
Duomenų tvarkymo apimtis
Elektroninių paslaugų sutarties vykdymas, dalyvavimas bendradarbiavimo (partnerių) programoje arba veiksmų prieš sudarant sutartį atlimimas duomenų subjekto prašymu
BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutarties vykdymas)

Duomenys saugojami tiek, kiek reikia sutarčiai įvykdyti, atšaukti ar nutraukti arba iki sutarties pasibaigimo kitais pagrindais.
Didžiausia apimtis: duomenų subjekto vardas ir pavardė, el. pašto adresas, IP adresas, telefono numeris, pristatymo adresas, veiklos adresas (gatvė, namo numeris, biuro numeris, pašto kodas, miestas, šalis), bendrovės pavadinimas ir mokesčių mokėtojo kodas.
Tiesioginė rinkodara
BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (Bendrų valdytojų teisėti interesai)

Duomenys saugojami tiek, kiek Bendri valdytojai turi teisėtą interesą juos turėti, bet ne ilgiau nei iki reikalavimų duomenų subjektui dėl Bendrų valdytojų ūkinės veiklos senaties termino pabaigos. Senaties terminas yra nustatomas teisės aktuose ir ypač Civiliniame kodekse. Su ūkine veikla susijusių reikalavimų atveju senaties bazinis terminas yra treji metai, pardavimo sutarčių atveju – 2 metai.
Bendri valdytojai neturi teisės tvarkyti asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslui, jei duomenų subjektas nedavė aiškaus sutikimo tam.
Didžiausia apimtis: vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pirkinių iš Bendrų valdytojų istorija.
Bendrų valdytojų produktų ir paslaugų rinkodara
BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (sutikimas)

Duomenys saugojami iki duomenų subjektas panaikina savo sutikimą dėl tolesnio asmens duomenų tvarkymo šiam tikslui.
Didžiausia apimtis: vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pirkinių iš Bendrų valdytojų istorija.
Apskaita
BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas įgyvendinant 2018 m. sausio 30 d. Apskaitos įstatymo 74 straipsnio 2 dalį (Dz.U. 2018, 395 punktas).

Duomenys saugojami įstatymuose nustatytą laiką, kurį Bendri valdytojai privalo saugoti apskaitos įrašus (t. y. 5 metus nuo finansinių metų, einančių po finansinių metų, su kuriais yra susiję duomenys, pradžios).
Duomenų subjekto vardas ir pavardė, veiklos adresas, bendrovės pavadinimas ir mokesčių mokėtojo kodas.
Bendrų valdytojų reikalavimų ar reikalavimų prieš juos pareiškimas, vykdymas arba gynyba
BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (Bendrų valdytojų teisėti interesai)

Duomenys saugojami tiek, kiek Bendri valdytojai turi teisėtą interesą juos saugoti, bet ne ilgiau nei iki duomenų subjektui pateiktų reikalavimų dėl Bendrų valdytojų ūkinės veiklos senaties termino pabaigos. Senaties terminas nustatomas įstatymuose, ypač Civiliniame kodekse. Su ūkine veikla susijusių reikalavimų atveju bazinis senaties terminas yra treji metai, pardavimo ar paslaugų sutarčių atveju – 2 metai.
Didžiausia apimtis: duomenų subjekto vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, bendrovės pavadinimas, veiklos adresas ir mokesčių mokėtojo kodas.
Svetainės naudojimas ir tinkamo jos veikimo užtikrinimas
BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas administratoriaus interesas):

tvarkymas yra reikalingas siekiant Bendrų valdytojų teisėtų interesų. Šiuo atveju duomenys yra tvarkomi Svetainei valdyti ir prižiūrėti.
Duomenys saugojami tiek, kiek Bendri valdytojai turi teisėtą interesą juos saugoti, bet ne ilgiau nei iki duomenų subjektui pateiktų reikalavimų dėl Bendrų valdytojų ūkinės veiklos senaties termino pabaigos. Senaties terminas nustatomas įstatymuose, ypač Civiliniame kodekse. Su ūkine veikla susijusių reikalavimų atveju bazinis senaties terminas yra treji metai, pardavimo ar paslaugų sutarčių atveju – 2 metai.
Statistika ir lankytojų srauto Svetainėje analizė
BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas administratoriaus interesas):

tvarkymas yra reikalingas siekiant Bendrų valdytojų teisėtų interesų. Šiuo atveju duomenys yra tvarkomi statistiniams duomenims rinkti ir lankytojų srautui Svetainėje analizuoti siekiant pagerinti Svetainės veikimą ir padidinti pardavimus.
Duomenys saugojami tiek, kiek Bendri valdytojai turi teisėtą interesą juos saugoti, bet ne ilgiau nei iki duomenų subjektui pateiktų reikalavimų dėl Bendrų valdytojų ūkinės veiklos senaties termino pabaigos. Senaties terminas nustatomas įstatymuose, ypač Civiliniame kodekse. Su ūkine veikla susijusių reikalavimų atveju bazinis senaties terminas yra treji metai, pardavimo ar paslaugų sutarčių atveju – 2 metai.
Kontaktinių formų ir Live Chat palaikymas
BDAR 6 str. 1 skirsnio f punktas (teisėtas Duomenų valdytojo interesas) – atsakymas į užklausą, siunčiamą per kontaktinę formą arba pokalbį – siekiant įgyvendinti mūsų teisėtą Duomenų valdytojo interesą užtikrinti ryšį su paslaugos vartotoju ir atsakyti į užklausą adresuotą AUTODNA Sp. z o.o. Duomenys bus tvarkomi iki skundo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo pateikimo arba ne ilgiau kaip 36 mėnesius nuo paklausimo išsiuntimo dienos.
Maksimali apimtis: vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, siunčiamos žinutės turinyje pateikti duomenys.

4. DUOMENŲ GAVĖJAI SVETAINĖJE

4.1.Kad Svetainė veiktų tinkamai, įskaitant Bendrų valdytojų gebėjimą teikti Elektronines paslaugas, Bendri valdytojai turi bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis (pvz., programinės įrangos tiekėjais). Bendri valdytojai bendradarbiauja tik su tomis trečiosiomis šalimis, kurios tvarko asmens duomenis ir gali pateikti priimtinas garantijas, jog taiko tinkamas technines ir organizacines priemones duomenims tvarkyti, kad būtų tenkinami BDAR reikalavimai ir būtų apsaugotos duomenų subjektų teisės.

4.2.Bendri valdytojai ne visais atvejais perduoda asmens duomenis trečiajai šaliai ir neperduoda duomenų visoms Privatumo politikoje nurodytoms šalims (ar šalių kategorijoms). Bendri valdytojai perduoda duomenis tik tuo atveju, jei jų perdavimas yra būtinas duomenų tvarkymo tikslui įgyvendinti ir tik tiek, kiek reikalinga tikslui įgyvendinti.

4.3.Bendri valdytojai gali perduoti asmens duomenis į trečiąją valstybę, bet Bendri valdytojai garantuoja, kad tai bus daroma tik tuo atveju, jei minėta trečioji valstybė gali užtikrinti BDAR reikalavimus atitinkančią duomenų apsaugą, Bendri valdytojai pritaikė tinkamus saugiklius, o duomenų subjektai gali gauti savo duomenų kopijas. Bendri valdytojai perduoda asmens duomenis tik, jei reikalinga, ir tik tiek, kiek reikalinga atitinkamam duomenų tvarkymo tikslui pagal šią Privatumo politiką įgyvendinti.

4.4.Svetainės naudotojų asmens duomenys gali būti perduodami šiems gavėjams ar gavėjų kategorijoms:

a.mokėjimų elektroninėmis priemonėmis ar kortele teikėjams. Jei Duomenų subjektas nusprendžia atsiskaityti Svetainėje elektroninėmis priemonėmis ar kortele, Bendri valdytojai perduoda surinktus duomenų subjekto asmens duomenis pasirinktam subjektui, kuris aptarnauja atitinkamus mokėjimus Svetainėje Bendrų valdytojų prašymu. Perduodama tik tiek asmens duomenų, kiek reikia duomenų subjekto pasirinkto tipo mokėjimui atlikti;

b.apklausų vykdytojams. Jei duomenų subjektas sutiko pateikti atsiliepimą apie sudarytą sutartį, Bendri valdytojai perduoda duomenų subjekto asmens duomenis pasirinktam apklausų vykdytojui, kuris vykdo apklausas apie Svetainėje sudarytas sutartis Bendrų valdytojų prašymu. Perduodama tik tiek asmens duomenų, kiek reikia, kad duomenų subjektai galėtų pareikšti savo nuomonę dalyvaudami apklausoje;

c.techninių, organizacinių ir programinių sprendinių, leidžiančių Bendriems valdytojams vykdyti ūkinę veiklą, įskaitant Svetainės naudojimą ir Elektroninių paslaugų teikimą Svetainėje, tiekėjams. Šie tiekėjai apima Svetainei naudoti reikalingos programinės įrangos tiekėjus, el. pašto ir prieglobos paslaugų teikėjus, taip pat bendrovei valdyti ir techninei paramai Bendriems valdytojams teikti naudojamos programinės įrangos tiekėjus. Bendri valdytojai perduoda surinktus duomenų subjekto asmens duomenis paslaugų teikėjui, kuris teikia paslaugą Bendrų valdytojų prašymu, tais atvejais ir tiek, kiek reikalinga duomenų tvarkymo pagal Privatumo politiką konkrečiam tikslui įgyvendinti;

d.apskaitos, teisės ir konsultavimo paslaugų teikėjams, kurie teikia apskaitos, teisės ir konsultavimo pagalbą Bendriems valdytojams. Šie teikėjai apima apskaitos, teisės ir konsultavimo įmones. Bendri valdytojai perduoda surinktus duomenų subjekto asmens duomenis paslaugų teikėjui, kuris teikia paslaugą Bendrų valdytojų prašymu, tais atvejais ir tiek, kiek reikalinga duomenų tvarkymo pagal Privatumo politiką konkrečiam tikslui įgyvendinti;

e.partneriams, kurie skelbia, reklamuoja ar naudoja Bendrų valdytojų paslaugas savo svetainėse ir teikdami paslaugas. Bendri valdytojai perduoda surinktus asmens duomenis tik tais atvejais ir tik tiek, kiek reikia Bendrų valdytojų įsipareigojimams pagal sudarytas civilinės teisės sutartis įvykdyti;

f.valstybės institucijoms, kai reikalaujama pagal įstatymą;

g.Svetainėje naudojamų socialinės žiniasklaidos įskiepų, skriptų ir panašių sprendinių, leidžiančių Svetainėje besilankančio duomenų subjekto naršyklei atsisiųsti minėtų įskiepų teikėjų turinį, teikėjams. Šios funkcijos apima, pavyzdžiui, prisijungimą naudojant socialinės žiniasklaidos paskyros prisijungimo duomenis. Duomenų subjekto asmens duomenys perduodami minėtiems teikėjams šiam tikslui.

5. PROFILIAVIMAS SVETAINĖJE

5.1.BDAR įtvirtinta Bendrų valdytojų pareiga informuoti duomenų subjektus apie sprendimų priėmimą, grindžiamą automatizuotu asmens duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, žr. BDAR 22 straipsnio 1 ir 4 dalis, ir (bent jau šiais atvejais) apie tai, kaip šie sprendimai yra priimami, kokia yra jų reikšmė ir kokios yra tokio tvarkymo pasekmės duomenų subjektui. Atsižvelgdami į šią pareigą, Bendri valdytojai teikia informaciją apie galimą profiliavimą šiame Privatumo politikos skyriuje.

5.2.Bendri valdytojai gali naudoti profiliavimą Svetainėje tiesioginei rinkodarai, bet Bendrų valdytojų priimami šiuo profiliavimu pagrįsti sprendimai yra nesusiję su sprendimais sudaryti Elektroninių paslaugų sutartį ar atsisakyti ją sudaryti arba sprendimais leisti duomenų subjektui naudotis Elektroninėmis paslaugomis Svetainėje ar ne. Atlikus profiliavimą Svetainėje, gali būti priimami sprendimai tam tikram asmeniui suteikti nuolaidos kodą, išsiųsti nuolaidos kodą, priminti apie neužbaigtą pirkimo procesą, pateikti asmens interesus ar pageidavimus atitinkantį paslaugos pasiūlymą, pasiūlyti geresnes nei standartinio Svetainės pasiūlymo sąlygas ir pan. Nepaisant vykdomo profiliavimo, pats asmuo nusprendžia pasinaudoti nuolaida ar ne, ar siūlomos sąlygos yra geresnės ar ne ir pirkti Svetainėje ar ne.

5.3.Profiliavimas Svetainėje reiškia automatinę konkretaus asmens elgesio Svetainėje analizę ar prognozę, pvz., įtraukiant tam tikrą paslaugą į krepšelį, peržiūrint tam tikrą paslaugą Svetainėje ar analizuojant asmens veiksmų istoriją Svetainėje. Norėdami vykdyti tokį profiliavimą, Bendri valdytojai turi turėti konkretaus naudotojo asmens duomenis, pavyzdžiui, norėdami suteikti naudotojui nuolaidos kodą.

5.4.Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad jam būtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio jam kyla teisinės pasekmės arba kuris jam panašiu būdu daro didelį poveikį.

6. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

6.1.Teisė susipažinti su duomenimis, prašyti ištaisyti, ištrinti ar perkelti duomenis. Duomenų subjektas turi teisę prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis, prašyti duomenis ištaisyti ar ištrinti („teisė būti pamirštam“), nesutikti su asmens duomenų tvarkymu arba apriboti asmens duomenų tvarkymą ir teisę prašyti duomenis perkelti. Išsamesnis šių teisių įgyvendinimo aprašymas pateikiamas BDAR 15–21 straipsniuose.

6.2.Teisė bet kuriuo metu panaikinti sutikimą. Duomenų subjektas, kurio asmens duomenis Bendri valdytojai tvarko asmens sutikimo pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas arba 9 straipsnio 2 dalies a punktas), turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad jo / jos asmens duomenys būtų tvarkomi. Šis sprendimas neturės įtakos duomenų tvarkymo po sutikimo davimo ir iki jo atšaukimo teisėtumui.

6.3.Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai. Duomenų subjektas, kurio asmens duomenis tvarko Bendri valdytojai, turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kaip nustatyta BDAR ir Lietuvos įstatymuose (ir ypač Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme). Priežiūros institucija Lietuvoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

6.4.Teisė nesutikti. Duomenų subjektas turi teisę dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks tvarkymas vykdomas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies e punktą (viešojo intereso labui arba vykdant Bendriems valdytojams pavestas viešosios valdžios funkcijas) arba f punktą (siekiant teisėtų Bendrų valdytojų interesų), įskaitant profiliavimą remiantis tomis nuostatomis. Tokiais atvejais Bendri valdytojai nebetvarko asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai Bendri valdytojai įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

6.5.Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginei rinkodarai. Kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

6.6.Norėdamas įgyvendinti šiame Privatumo politikos skyriuje išdėstytas savo teises, duomenų subjektas gali susisiekti su Bendrais valdytojais laišku ar el. paštu Privatumo politikoje nurodytais Bendrų valdytojų adresais arba naudodamasis Svetainėje pateikta užklausos forma.

7. SVETAINĖS SLAPUKAI, VEIKLOS DUOMENYS IR ANALITIKA

7.1. Slapukų failai (slapukai) yra nedideli tekstiniai failai, kuriuos siunčia serveris ir kurie yra saugojami Svetainės naudotojo standžiajame diske arba išmaniojo telefono atminties kortelėje priklausomai nuo to, kokį įrenginį naudoja Svetainės naudotojas. Daugiau apie slapukus ir jų istoriją skaitykite čia: lt.wikipedia.org/wiki/Slapukas.

7.2.Svetainė siunčia skirtingų tipų slapukus. Jie gali būti suskirstyti į tipus pagal toliau pateiktus kriterijus.

Pagal kūrėją:
  1. nuosavi slapukai (sukuria Bendrų valdytojų svetainė);
  2. trečiųjų šalių slapukai (sukuria kitos šalys, ne Bendri valdytojai).
Pagal galiojimo laiką (t. y. laiką, kurį slapukai saugojami Svetainės naudotojo įrenginyje):
  1. sesijos slapukai (ištrinami, kai naudotojas išeina iš Svetainės arba uždaro naršyklę);
  2. nuolatiniai slapukai (saugojami tam tikrą laiką, kuris nustatomas pagal kiekvieno failo parametrus arba iki yra ištrinami rankiniu būdu).
Pagal paskirtį:
  1. būtinieji slapukai (užtikrina Svetainės tinkamą veikimą);
  2. funkciniai / pageidavimų slapukai (leidžia pritaikyti Svetainę pagal lankytojo pageidavimus);
  3. analitiniai ir statistiniai slapukai (renka informaciją apie Svetainės naudojimą);
  4. rinkodaros, reklamos ir socialinės žiniasklaidos slapukai (renka informaciją apie Svetainės naudotoją, kad rodytų tikslinę reklamą šiam asmeniui, taip pat kitas rinkodaros formas, įskaitant rodomas kitose svetainėse, t. y. socialinėje žiniasklaidoje).

7.3.Bendri valdytojai gali tvarkyti Slapukų failuose surinktus duomenis, kai Naudotojai lankosi Svetainėje toliau nurodytiems tikslams.

Slapukų Bendrų valdytojų Svetainėje tikslai
Svetainėje prisiregistravusių duomenų subjektų tapatybės nustatymas ir prisijungimo statuso rodymas (būtinieji slapukai)
Į krepšelį įdėtų paslaugų, kurias ketinama užsakyti, įsiminimas (būtinieji slapukai)
Užpildytose užsakymo formose pateiktų duomenų arba prisijungimo prie Svetainės duomenų įsiminimas (būtinieji slapukai ir (arba) funkciniai / pageidavimų slapukai)
Svetainės turinio (pvz., spalvų, šrifto dydžio, puslapio rodymo) pritaikymas pagal duomenų subjekto individualius pageidavimus ir Svetainės naudojimo optimizavimas (funkciniai / pageidavimų slapukai)
Anoniminės statistikos apie tai, kaip Svetainė yra naudojama, rinkimas (analitiniai ir statistiniai slapukai)
Pakartotinė rinkodara, t. y. Svetainės lankytojų elgesio vertinimas anonimiškai analizuojant jų veiksmus Svetainėje (pvz., tų pačių puslapių pakartotinis lankymas, tam tikrų raktažodžių naudojimas ir pan.) siekiant sukurti jų profilį ir rodyti reklamą, kuri būtų tinkama numanomiems jų interesams net ir tuo atveju, jei lankytojai lankosi kitose svetainėse, priklausančiose „Google Ireland Ltd.“ ir „Facebook Ireland Ltd.“ reklamos tinklams (rinkodaros, reklamos ir socialinės žiniasklaidos slapukai)

7.4.Kaip konkretūs slapukai yra siunčiami naršant Svetainėje tam tikru metu, įskaitant jų gyvavimo laiką ir kūrėją, galima patikrinti naudojant populiariausias naršykles šitaip:

„Chrome“ naršyklėje:
(1) spauskite spynelės piktogramą adreso juostos kairėje,
(2) atidarykite slapukų failų (Cookie files) kortelę.
„Firefox“ naršyklėje:
(1) spauskite skydo piktogramą adreso juostos kairėje,
(2) atidarykite leidžiamų (Permitted) arba blokuojamų (Blocked) slapukų kortelę,
(3) spauskite svetainių sekimo slapukų (Cross-site tracking cookies), socialinės žiniasklaidos sekimo (Tracking social media) arba turinio su sekimo elementais (Content with tracking elements) kortelę.
„Internet Explorer“ naršyklėje:
(1) spauskite įrankių (Tools) meniu,
(2) eikite į interneto parinkčių (Internet options) kortelę,
(3) eikite į bendrąją (General) kortelę,
(4) geikite į nustatymų (Settings) kortelę,
(5) spauskite failų rodymo (Display files) kortelę.
„Opera“ naršyklėje:
(1) spauskite spynelės piktogramą adreso juostos kairėje,
(2) atidarykite slapukų failų (Cookie files) kortelę.
„Safari“ naršyklėje:
(1) spauskite parinkčių (Preferences) meniu,
(2)eikite į privatumo (Privacy) kortelę,
(3) spauskite svetainės duomenų valdymo (Manage website data) kortelę.
Nepriklausomai nuo naudojamos naršyklės, jūs taip pat galite naudoti slapukų įrankius, prieinamus, pavyzdžiui:
cookiemetrix.com arba: cookie-checker.com

7.5.Paprastai, dažniausiai rinkoje naudojamose naršyklėse slapukai yra saugojami pagal nutylėjimą. Visi gali nustatyti slapukų naudojimo sąlygas pasirinkdami atitinkamus nustatymus savo naršyklėje. Tai reiškia, kad įmanoma iš dalies (pvz., laikinai) riboti arba visiškai išjungti slapukus. Tokiu atveju gali nukentėti kai kurios svetainės funkcijos (pavyzdžiui, gali būti neįmanoma užpildyti užsakymo formos, kadangi paslaugų pasirinkimas skirtinguose proceso žingsniuose neatsispindės krepšelyje).

7.6.Slapukų nustatymai naršyklėje yra svarbūs suteikiant sutikimą Bendrų valdytojų Svetainei naudoti slapukus. Pagal įstatymą toks sutikimas gali būti duotas ir naršyklės nustatymuose. Išsami informacija apie tai, kaip naudotojas gali pakoreguoti slapukų nustatymus populiariausiose naršyklėse arba ištrinti slapukus savo naršyklėje, pateikiama naršyklės pagalbos skiltyje ir toliau nurodytuose puslapiuose (spauskite nuorodą).

7.7.Bendri valdytojai gali Svetainėje naudoti „Google Analytics“ ir „Universal Analytics“, priklausančius „Google Ireland Limited“ (Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija). Šie įrankiai padeda Bendriems valdytojams rinkti statistiką ir atlikti Svetainės lankytojų srauto analizę. Surinkti duomenys yra tvarkomi naudojant minėtus įrankius statistinei informacijai, kuri padeda valdyti Svetainę ir analizuoti srautą joje, parengti. Duomenys yra apibendrinti duomenys. Naudojant minėtus įrankius Svetainėje, Bendri valdytojai renka tokius duomenis, kaip lankytojų pritraukimo į Svetainę šaltiniai ir priemonės, taip pat Svetainės naudotojų elgesys, informacija apie įrenginius ir naršykles, naudojamus naršyti Svetainėje, IP adresas ir domenas, geografiniai ir demografiniai duomenys (amžius, lytis) ir pomėgiai.

7.8.Duomenų subjektas gali lengvai užblokuoti duomenų apie veiklą Svetainėje teikimą „Google Analytics“. Pavyzdžiui, „Google Ireland Ltd.“ yra sukūrusi atskirą naršyklės įskiepą, kurį galite gauti čia: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

7.9.Bendri valdytojai gali Svetainėje naudoti „Facebook Ireland Limited“ (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublinas 2, Airija) teikiamą „Facebook Pixel“. Šis įrankis padeda Bendriems valdytojams įvertinti reklamos efektyvumą, sužinoti apie Svetainės lankytojų atliekamus veiksmus ir rodyti lankytojams pritaikytą reklamą. Išsamesnę informaciją apie tai, kaip veikia „Facebook Pixel“, rasite čia: facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

7.10. Duomenų subjektas gali valdyti „Facebook Pixel“ naudojimą koreguodamas reklamos nustatymus savo „Facebook“ paskyroje: facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1.Svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines. Bendri valdytojai rekomenduoja naudotojams apsilankius tose svetainėse susipažinti su jų Privatumo politika. Ši privatumo politika yra taikoma tik Bendrų valdytojų Svetainei. Bendri valdytojai neatsako už duomenų subjekto privatumo apsaugą trečiųjų šalių svetainėse, net jei į jas patenkama pasinaudojus Bendrų valdytojų Svetainėje pateiktomis nuorodomis.

8.2.Bendri valdytojai gali atnaujinti ar keisti Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo Svetainėje.

Informuojame, kad ši svetainė naudoja slapukus, kad galėtumėte naudotis mūsų paslaugomis, o mes pateikti optimizuotą turinį ir pritaikyti tinklalapį pagal jūsų poreikius. Galite tvarkyti slapukus pakeisdami naršyklės nustatymus. Jei ir toliau naudosite mūsų tinklalapį nekeisdami savo naršyklės nustatymų, reiškia sutinkate, kad naudosime slapukus. Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje skiltyje privatumo politika.