Terminai ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1.1.Šios paslaugų teikimo taisyklės (toliau „Taisyklės"), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Sutinku"), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos su paslaugų pirkimu - pardavimu tinklalapyje autoDNA.lt susijusios nuostatos.

1.2.Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.3.Pirkti tinklalapyje autoDNA.lt turi teisę:

1.3.1.veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka

1.3.2.nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis

1.3.3.juridiniai asmenys

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1.Pirkėjas, norėdamas užsisakyti ataskaitą tinklalapyje autoDNA.lt, gali užsiregistruoti šioje internetinėje svetainėje, įvesdamas savo registracijos vardą (el.pašto adresą) ir slaptažodį. Pirkėjas patvirtindamas šias taisykles sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini užsakymui įvykdyti.

2.2.Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti asmens informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1.Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs ataskaitą ir suformavęs prekių krepšelį, susipažįsta su Taisyklėmis bei pažymi varnelę prie teiginio „Sutinku".

3.2.Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma tinklalapio autoDNA.lt duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1.Pirkėjas turi teisę įsigyti paslaugas tinklalapyje autoDNA.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2.Pirkėjas turi teisę atsisakyti nuotolinės pirkimo - paslaugų teikimo sutarties, jeigu Pardavėjas neįvykdo savo įsipareigojimų, deklaruotų sutarties sudarymo metu. Tai reiškia, kad Pirkėjas turi teisę atgauti sumokėtus pinigus, jeigu Pardavėjas nepateikė informacijos, kurią žadėjo pateikti antrame ataskaitos pirkimo žingsnyje (suvedus identifikacinį numerį ir paspaudus mygtuką "Patikrinkite VIN"). Tokiu atveju Pirkėjas turi kuo skubiau kreiptis į Pardavėją, užpildydamas Pardavėjo internetinėje svetainėje esančią kontaktų formą ir informuodamas apie netinkamai suteiktą paslaugą.

4.3.Pirkėjas neturi teisės atsisakyti nuotolinės pirkimo - paslaugų teikimo sutarties, pagal kurią paslaugos vartotojui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai verslininkas visiškai įvykdys sutartį.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1.Pirkėjas privalo sumokėti už paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2.Prieš sudarydamas nuotolinę pirkimo - paslaugų pardavimo sutartį Pirkėjas įsipareigoja išsamiai susipažinti su pirminėje (nemokamoje) ataskaitoje pateikiamais duomenimis (suvedus identifikacinį numerį ir paspaudus mygtuką "Patikrinkite VIN"). Pirkėjas supranta, kad įsigytoje ataskaitoje bus pateikta tik ta informacija, apie kurią buvo minima pirminėje (nemokamoje) ataskaitoje.

5.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.4.Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.5. Pirkėjas, naudodamasis tinklalapiu autoDNA.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

6.1.Jei Pirkėjas bando pakenkti tinklalapio autoDNA.lt darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis tinklalapiu autoDNA.lt arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2.Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti tinklalapio autoDNA.lt veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1.Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis tinklalapio autoDNA.lt teikiamomis paslaugomis.

7.2.Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą tinklalapio autoDNA.lt registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos" nustatytus atvejus.

7.3.Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas paslaugas Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

7.4.Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas suteikti Pirkėjui užsakytos paslaugos, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę paslaugą. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

8. Paslaugų kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1.Paslaugų kainos tinklalapyje autoDNA.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

8.2.Tiksli ataskaitos kaina priklauso nuo joje pateikiamos informacijos kiekio ir gali svyruoti nuo 5 iki 15 eurų. Norėdamas sužinoti tikslią ataskaitos kainą, Pirkėjas turi nurodyti jį dominančio automobilio identifikacinį numerį.

8.3.Pirkėjas atsiskaito už paslaugas naudodamasis autoDNA.lt partnerio Paysera.lt (Paysera LT, UAB) sistema.

9. Paslaugų kokybės garantija

9.1.Kiekvienos tinklalapio autoDNA.lt parduodamos paslaugos savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos paslaugos esančiame jos aprašyme.

10. Atsakomybė

10.1.Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

10.2.Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis tinklalapiu autoDNA.lt.

10.3.Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei tinklalapio autoDNA.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie tinklalapio naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

10.4.Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.5.Jei Pardavėjo tinklalapyje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

10.6.Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

11. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

11.1.Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti tinklalapio autoDNA.lt įvairias akcijas.

11.2.Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

12. Apsikeitimas informacija

12.1.Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

12.2.Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1.Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

13.2.Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

13.3.Dėl kilusio ginčo išnagrinėjimo ne teismine tvarka Pirkėjas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius; www.vvtat.lt)

13.4.Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Slapukai mums padeda teikti kokybiškesnes paslaugas. Tęsdami sutinkate su slapukų naudojimu. Sužinokite daugiau.